Страховой рейтинг Insurance TOP журнал. Рейтинг страховых компаний Украины. Страхование
Журнал Страховой рейтинг Insurance TOP. Рейтинг страховых компаний Украины

Журнал «Insurance TОР» — єдине відкрите джерело інформації на ринку страхування, яке базується на офіційній статистиці страхових компаній та щокварталу публікує рейтинги ризикових та лайфових страховиків України у розрізі регіонів та видів страхування.

Купити друкований номер журналу Insurance TOP з рейтингами:
e-mail: [email protected]
Моб/Viber: +38(096)326-73-63


Global Insurance & InsurTechs Rankings

Оцінка основних джерел ліквідності страхової компанії


Standard & Poor's зосереджується на вивченні трьох основних джерел ліквідності страхової компанії:

  • Грошові потоки від страхової діяльності.
  • Загальні грошові потоки.
  • Ліквідність інвестиційного портфеля.

Грошові потоки від страхової діяльності формуються за рахунок доходу від отриманих страхових премій за вирахуванням сум, що виплачуються за позовами зі страхування, комісійних та витрат на ведення справи. З часом сума надходжень від страхової діяльності будь-якої страхової компанії, що ефективно працює, повинна перевищити витрати. Проте, агентство "Standard & Poor's" визнає, що через характер деяких видів страхової діяльності (деякі види загального страхування та перестрахування) може спостерігатися певна нестабільність динаміки грошових потоків від року до року. Деякі відмінності в цьому відношенні можуть виникати внаслідок розбіжності номенклатури страхових продуктів та послуг, які пропонують різні компанії. Грошові потоки від страхової діяльності можуть абсолютно достовірно відображати результати роботи компаній, що орієнтуються на короткострокові продукти, тоді як робота із довгостроковими страховими інструментами може бути пов'язана з резервуванням, суми якого не завжди відображаються у грошових потоках поточного року.

Загальні грошові потоки (які повинні з часом характеризуватись недвозначним перевищенням надходжень над витратами) є грошовими потоками від страхової діяльності з урахуванням отриманого інвестиційного та іншого доходу за вирахуванням дивідендів, що виплачуються власникам полісів, податків та інших виплат. Агентство Standard & Poor's зазвичай виключає з розрахунку реалізовані доходи від приросту вартості капіталу (активів), проте визнає, що відмінності між інвестиційними стратегіями, що практикуються в різних регіонах (наприклад, перевага доходів від приросту вартості капіталу поточним доходам), можуть позначитися на значеннях відповідних показників. Там, де це необхідно, зазначені відмінності враховуються під час розрахунку показників.

Одним із джерел ліквідності є реалізація певних інвестиційних активів, проте здатність реалізувати такі активи – у максимально стислі терміни та/або за бажаною ціною – часто багато в чому залежить від поточної ринкової кон'юнктури. У зв'язку з цим агентство "Standard & Poor's" розглядає реалізацію активів лише як другорядне джерело ліквідності. Компанії, які потребують продажу активів на великі суми для забезпечення повсякденної діяльності, можуть постати перед серйозними проблемами.

Нарешті, агентство "Standard & Poor's" з'ясовує, чи має страхова компанія кредитні лінії у банках чи інших фінансових установах у разі виникнення термінової потреби у ліквідності.

Особливості організації фінансової складової діяльності страховиків залежить від здійснюваних видів страхування. Все страхування поділяється на накопичувальне (страхування життя) та ризикове (види інші, ніж страхування життя). Накопичувальне страхування належить до довгострокових видів страхування. Його суть зводиться до того, що страхувальник поміщає свої кошти не на банківський рахунок, а надає їх страховій компанії, яка надалі інвестуватиме кошти з метою отримання доходу.

Договори щодо видів страхування іншим, ніж страхування життя (страхування майна, відповідальності, здоров'я), переважно укладаються терміном до року і є короткостроковими. Таке страхування називають ризиковим, тому що страхова виплата буде здійснена тільки в тому випадку, якщо страховий випадок станеться.
Фінансову стійкість страхової компанії не можна розглядати на підставі якогось одного показника без урахування взаємозв'язків з іншими. Залежно від терміну страхування, пріоритетне значення має поточне фінансове становище страховика або результати його діяльності на перспективу.

Певною мірою контроль за діяльністю страхових компаній здійснюється державою (видача ліцензій, подальший контроль за платоспроможністю, інвестуванням страхових резервів тощо). Проте страхувальник має сам переконатися у фінансовій спроможності свого майбутнього страховика. Інформація, необхідна визначення фінансового становища будь-якого підприємства, міститься у його фінансової звітності, склад якої визначається відповідно до чинним законодавством.

Страхова компанія виконує безліч функцій: укладання договорів страхування, розрахунок тарифних ставок, збір внесків та прийняття на себе страхової відповідальності, формування страхових резервів та їх інвестування з метою отримання доходу, обробка та оплата претензій, що пред'являються. Для проведення страхової діяльності компанії необхідно мати достатню фінансову стійкість до страхового, фінансового, а також інвестиційного ризику. Фінансова стійкість має на увазі здатність страховика виконувати зобов'язання за договорами страхування як у "нормальних", так і за несприятливих економічних умов.

Внаслідок аналізу даних фінансової звітності страховика можна оцінити поточний фінансовий стан компанії; перспективи та темпи її розвитку; фінансова забезпеченість; наявність фінансових засобів та ефективність їх використання.

Мета фінансового аналізу визначається залежно від терміну, який укладається договір страхування. Якщо договір є короткостроковим, то страхувальника цікавить поточне фінансове становище страхової компанії, ліквідність поточних активів, їх оборотність. При довгострокових договорах потрібно більш детальний аналіз із прогнозуванням діяльності підприємства на тривалий період, її здатність покривати постійні витрати і виконувати прийняті він зобов'язання за різних економічних умов.

Самі собою дані фінансової звітності не дають чіткого уявлення про фінансовий стан страхової компанії. Багато даних про діяльність страховика недоступні для пересічного страхувальника. Однак оцінити в цілому фінансову ситуацію і завчасно виявити деякі несприятливі симптоми є цілком реальним.

До укладення договору зі страховою організацією необхідно впевнитись, що її статутний капітал перевищує законодавчо встановлений мінімум. Розмір статутного капіталу становить інтерес для страхувальника з метою аналізу структури власні кошти підприємства, оскільки у разі її неплатоспроможності власні кошти є гарантією виконання зобов'язань перед страхувальниками.

Статутний капітал забезпечує фінансову стійкість компанії на момент її створення та на початковий період діяльності, коли обсяг надходжень страхових премій невеликий. Мінімальний розмір статутного капіталу визначається чинним законодавством та установчими документами компанії. Він може бути використаний як для забезпечення статутної діяльності, так і для покриття витрат на страхові виплати у разі недостатності страхових резервів та страхових надходжень.

...............................

Assessment of the main sources of liquidity of the insurance company

Cash flows from insurance activities are formed at the expense of income from insurance premiums received, less sums paid for insurance claims, commissions and costs for managing the case. Over time, the amount of income from the insurance activity of any insurance company that works efficiently must exceed the expenses. However, "Standard & Poor's" agency recognizes that due to the nature of some types of insurance activity (some types of general insurance and reinsurance), certain instability of cash flow dynamics may be observed from year to year. Some differences in this regard may arise due to differences in the nomenclature of insurance products and services offered by different companies. Cash flows from insurance activities can absolutely reliably reflect the results of companies focused on short-term products, while work with long-term insurance instruments can be associated with a provision, the amounts of which are not always reflected in the current year's cash flows.

Total cash flows (which should be characterized by an unequivocal excess of income over expenses over time) are cash flows from insurance activities, taking into account investment and other income received, less dividends paid to policyholders, taxes and other payments. Standard & Poor's agency usually excludes realized income from capital appreciation (assets) from the calculation, but recognizes that differences between investment strategies practiced in different regions (for example, the preference of income from capital appreciation over current income) may affect the values ​​of the respective indicators Where necessary, these differences are taken into account when calculating indicators.

One of the sources of liquidity is the realization of certain investment assets, however, the ability to realize such assets - in the shortest possible time and/or at the desired price - often depends to a large extent on the current market conditions. In this regard, the agency "Standard & Poor's" considers the sale of assets only as a secondary source of liquidity. Companies that need to sell large amounts of assets to support day-to-day operations can face serious challenges.

Finally, the agency "Standard & Poor's" finds out whether the insurance company has credit lines with banks or other financial institutions in the event of an urgent need for liquidity.

Features of the organization of the financial component of insurers' activities depend on the types of insurance performed. All insurance is divided into accumulative (life insurance) and risk (types other than life insurance). Cumulative insurance belongs to long-term types of insurance (see our Report of Life Insurance Value Chain — Distribution, Asset Management & Product Development). Its essence boils down to the fact that the insured does not place his funds in a bank account, but provides them to the insurance company, which will further invest the funds in order to obtain income.

Contracts for types of insurance other than life insurance (property, liability, health insurance) are mostly concluded for up to a year and are short-term. Such insurance is called risky because the insurance payment will be made only if the insured event occurs.

The financial stability of an insurance company cannot be considered on the basis of any one indicator without taking into account the relationships with others. Depending on the term of the insurance, priority is given to the current financial position of the insurer or the results of its activities for the future.

To some extent, control over the activities of insurance companies is carried out by the state (issuance of licenses, further control over solvency, investment of insurance reserves, etc.). However, the policyholder must make sure of the financial capacity of his future insurer. The information necessary to determine the financial position of any enterprise is contained in its financial statements, the composition of which is determined in accordance with current legislation.

An insurance company performs many functions: conclusion of insurance contracts, calculation of tariff rates, collection of contributions and acceptance of insurance liability, formation of insurance reserves and their investment in order to obtain income, processing and payment of claims. In order to carry out insurance activities, the company must have sufficient financial resistance to insurance, financial, and investment risks (see Report Global Risk Management Survey. Financial stability refers to the insurer's ability to fulfill its obligations under insurance contracts both under "normal" and adverse economic conditions.

As a result of the analysis of data from the financial statements of the insurer, it is possible to assess the current financial condition of the company; prospects and rates of its development; financial security; the availability of financial resources and the effectiveness of their use.

The purpose of the financial analysis is determined depending on the term of the insurance contract. If the contract is short-term, the insured is interested in the current financial situation of the company company, liquidity of current assets, their turnover. With long-term contracts, a more detailed analysis is required with a forecast of the company's activity for a long period, its ability to cover fixed costs and fulfill its obligations under different economic conditions.

By themselves, financial statement data do not provide a clear picture of the insurance company's financial condition. Many data on the activities of the insurer are not available to the average policyholder. However, it is quite possible to assess the financial situation in general and detect some unfavorable symptoms in advance.

Before concluding a contract with an insurance organization, it is necessary to make sure that its authorized capital exceeds the legally established minimum. The size of the authorized capital is of interest to the policyholder for the purpose of analyzing the structure of the company's own funds, since in the event of its insolvency, its own funds are a guarantee of the fulfillment of obligations to the policyholders.

The authorized capital ensures the financial stability of the company at the time of its creation and during the initial period of activity, when the amount of insurance premium income is small. The minimum size of the authorized capital is determined by the current legislation and the founding documents of the company. It can be used both to ensure statutory activities and to cover the costs of insurance payments in case of insufficient insurance reserves and insurance income.