Страховой рейтинг Insurance TOP журнал. Рейтинг страховых компаний Украины. Страхование
Журнал Страховой рейтинг Insurance TOP. Рейтинг страховых компаний Украины

Журнал «Insurance TОР» — єдине відкрите джерело інформації на ринку страхування, яке базується на офіційній статистиці страхових компаній та щокварталу публікує рейтинги ризикових та лайфових страховиків України.

Купити свіжий номер журналу Insurance TOP з рейтингами страхових компаній України у 2022 році або оформити корпоративну передплату
e-mail: [email protected]

Оцінка ефективності поточної діяльності страхової компанії


Standard & Poor's встановлює, яким чином і якою мірою можливості компанії в плані практичної реалізації обраної стратегії розвитку, максимальної експлуатації своїх сильних сторін і нейтралізації своїх слабких сторін втілюються в її поточній діяльності.

Ефективність повсякденної роботи має життєво важливе значення через те, що основним джерелом нарощування капіталу страхової компанії має бути саме її власний дохід. Аналіз прибутковості компанії покладається переважно на кількісні чинники, проте якісна сторона також відіграє важливу роль.

Оцінка ефективності поточної діяльності компанії відбувається за двома напрямками. По-перше, піддається аналізу ефективність страхових операцій, по-друге, загальна ефективність діяльності підприємства, включаючи впливом геть стан компанії її інвестиційних та інших доходів і витрат.

У ході аналізу страхових операцій основна увага приділяється наступним факторам:

  • Коефіцієнт страхових виплат в цілому по компанії та з розбивкою по основних галузях.
  • Коефіцієнт витрат (ставлення суми витрат на ведення справи, крім страхових виплат до суми отриманих премій).
  • Комбінований коефіцієнт (сума двох вищевказаних коефіцієнтів) в цілому по компанії та з розбивкою по основних галузях.
  • Операційний коефіцієнт (комбінований коефіцієнт з поправкою на інвестиційний дохід, який визначається як процентна частка від чистої суми отриманого прибутку).
  • Вплив використовуваних компанією методів резервування та бухгалтерського обліку на звітні показники.

Аналіз коефіцієнтів страхових виплат і витрат та комбінованого коефіцієнта дає перше уявлення про стабільність доходів підприємства. Тим не менш, агентство "Standard & Poor's" визнає, що існування різних підходів до формування клієнтської бази з різними потребами резервування на виплату страхового відшкодування (що відрізняються, наприклад, тривалістю терміну резервування), часто робить поверхневий аналіз комбінованих коефіцієнтів безглуздим заняттям. Порівняння операційних коефіцієнтів, що відбивають щодо вищу роль доходів від інвестицій у довгострокових портфелях, дає можливість отримати більш порівняні дані для аналізу. На додаток до цього, агентство "Standard & Poor's" усвідомлює, що правила бухгалтерського обліку та резервування, що використовуються в різних країнах, можуть давати спотворену картину реального стану справ компанії, особливо у випадках, коли допускається амортизація резервів, і вносить відповідні поправки.

Аналіз загальної ефективності діяльності компанії включає вивчення наступних факторів:

  • Аналіз доходів з розбивкою по окремих підрозділах компанії, галузям, страхових продуктів і послуг, каналів реалізації.
  • Стабільність/мінливість рівня доходів.
  • Частка прибутку у валовій виручці (до і після сплати податків).
  • Прибутковість активів (до та після сплати податків).
  • Ступінь впливу правил резервування/бухгалтерського обліку на звітні показатели.

Агентство "Standard & Poor's" використовує показник частки прибутку у валовому виторгу як базовий показник оцінки загальної рентабельності страхової діяльності компаній, що не займаються страхуванням життя. Загалом, цей показник дозволяє абстрагуватися від впливу номенклатури страхових продуктів і послуг (тобто від впливу довгострокових та короткострокових факторів) на ефективність страхової діяльності, оскільки він враховує дохід на інвестиції. Крім того, частка прибутку у валовому виторгу відбиває вплив на дохідність інших, не пов'язаних зі страхуванням факторів, таких як комісійні винагороди, витрати на обслуговування кредитів та інші витрати або доходи, що відносяться на виручку. Цей показник зазвичай не включає реалізовані доходи від приросту капіталу, оскільки, на думку експертів агентства "Standard & Poor's", для багатьох компаній ця стаття доходу носить несистемний характер, будучи функцією загального економічного клімату і рівня відсоткових ставок. Проте, якщо компанія послідовно проводить стратегію реалізації доходів від приросту капіталу в рамках більш загальної інвестиційної та ділової стратегії, агентство "Standard & Poor's" вносить у свої розрахунки відповідні зміни.

Показник прибутковості активів, що розраховується агентством "Standard & Poor's", включає чисті реалізовані доходи від приросту капіталу, оскільки це дозволяє отримати максимально точне уявлення про загальну ефективність фінансової діяльності страховика. Хоча багато організацій використовують як базовий показник прибутковість власного капіталу, агентство "Standard & Poor's", як правило, не розглядає його з метою оцінки ефективності основної господарської діяльності, оскільки він залежить від структури капіталу компанії у випадках, коли вона активно використовує залучені ресурси, чого не відбувається у разі використання показників частки прибутку у валовому виторгу та прибутковості активів.

Велику роль грає якість доходів. За інших рівних умов компанії, джерела доходів яких диверсифіковані і, отже, в змозі забезпечити більшу стабільність надходження доходів, вважаються сильнішими, ніж компанії, джерела прибутку яких більш сконцентровані: у разі несподіваного "шоку" загальний рівень прибутковості перших не постраждає на відміну від других, котрим успішне функціонування одного-двох домінуючих продуктів є питання життя і смерті. Агентство "Standard & Poor's" також бере до уваги вплив нормативного середовища та податкового законодавства різних країн на стан реальних та звітних показників рентабельності. Наприклад, рейтинг компанії може бути підвищений, якщо в країні, в якій вона діє, є сильна нормативна база, що підтримує вигідну для страхових компаній практику ціноутворення в галузі та, отже, забезпечує високу рентабельність страхової діяльності. Там, де використовується максимально диференційований підхід до амортизації активів на основі звітності про доходи, агентство "Standard & Poor's" вносить певні поправки до розрахунку рейтингу, що дозволяє повніше відобразити реальну картину ефективності страхової діяльності з урахуванням питань обліку інвестицій.

Практика резервування та правила бухгалтерського обліку також можуть істотно вплинути на звітні показники прибутковості, і агентство "Standard & Poor's" робить спроби встановити дійсний стан справ, читаючи між рядками офіційних звітів. Там, де це можливо, законодавчо встановлені відрахування до зрівняльного резерву та резерву на покриття збитків від стихійних лих віднімаються зі звітних показників і розглядаються як пряма зміна розміру власного капіталу. Так само агентство "Standard & Poor's" вилучає нереалізовані доходи від приросту капіталу та капітальні збитки з розрахунку балансового прибутку і розглядає дані статті як пряму зміну власного капіталу. У випадках страхових компаній, резерви яких є особливо сильними або слабкими, відповідні суми враховуються при розрахунку реальної рентабельності в ході аналізу звітних показників.