Страховой рейтинг Insurance TOP журнал. Рейтинг страховых компаний Украины. Страхование
Журнал Страховой рейтинг Insurance TOP. Рейтинг страховых компаний Украины

Журнал «Insurance TОР» — єдине відкрите джерело інформації на ринку страхування, яке базується на офіційній статистиці страхових компаній та щокварталу публікує рейтинги ризикових та лайфових страховиків України.

Купити свіжий номер журналу Insurance TOP з рейтингами страхових компаній України у 2022 році або оформити корпоративну передплату
e-mail: [email protected]

Як Standard & Poor's вивчає діловий потенціал та фінансовий стан страхової компанії


Standard & Poor's вивчає діловий потенціал компанії-страховика, щоб дати об'єктивну оцінку її здатності налагодити дохідну діяльність, а також її сильні та слабкі сторони з точки зору її конкурентоспроможності. Наші експерти розглядають не лише становище компанії у сьогоденні та минулому, але й можливості її розвитку в майбутньому з урахуванням її індивідуальних особливостей, плану її стратегічного розвитку та стану конкуренції.

Крім того, якщо страховик є частиною великої групи компаній, агентство "Standard & Poor's" вивчає стан усіх інших членів групи, зайнятих як у страховому бізнесі, так і в інших галузях, незалежно від того, чи ставиться завдання визначення їхнього власного рейтингу.

Це дозволяє агентству "Standard & Poor's" отримати повну картину внутрішньогрупової динаміки та місця страхової компанії у великому цілому, зрозуміти характер діяльності інших членів групи, не пов'язаних зі страхуванням, та оцінити її вплив на стан страхової компанії, рейтинг якої необхідно визначити.

У ході критичного аналізу ділового потенціалу компанії агентство "Standard & Poor's" розглядає такі ключові фактори:

 • Сильні та слабкі сторони діяльності компанії з точки зору її конкурентоспроможності.
 • Юридична та функціональна організація компанії (групи компаній).
 • Ступінь диверсифікації страхової діяльності за географічним або галузевим принципом та за використовуваними нею методами реалізації страхових товарів та послуг.
 • Динаміка зростання страхових премій (загальна та з розбивкою по галузях) у чистому та валовому обчисленні, як правило, за останні п'ять років.
 • Частка ринку, яку займає компанія в цілому і з розбивкою по основних галузях.
 • Якість та диверсифікація каналів реалізації товарів та послуг.
 • Діяльність інших членів групи, не пов'язана зі страхуванням.

Фінансовий стан страхової компанії

може бути стійким, нестійким та кризовим. Здатність підприємства своєчасно проводити платежі, фінансувати свою діяльність на розширеній основі свідчить про його добрий фінансовий стан.

Фінансовий стан підприємства (ФСП) залежить від результатів його виробничої, комерційної та фінансової діяльності. Якщо виробничий і фінансовий плани успішно виконуються, це позитивно впливає фінансове становище підприємства. І навпаки, внаслідок недовиконання плану з виробництва та реалізації продукції відбувається підвищення її собівартості, зменшення виручки та суми прибутку і як наслідок – погіршення фінансового стану підприємства та його платоспроможності.

Стійке фінансове становище своєю чергою надає позитивний вплив виконання виробничих планів і забезпечення потреб виробництва необхідними ресурсами. Тому фінансова діяльність як складова частина господарської діяльності спрямована на забезпечення планомірного надходження та витрачання грошових ресурсів, виконання розрахункової дисципліни, досягнення раціональних пропорцій власного та позикового капіталу та найбільш ефективного його використання.

Головна мета аналізу - своєчасно виявляти та усувати недоліки у фінансовій діяльності та знаходити резерви покращення фінансового стану підприємства та його платоспроможності.

Аналіз фінансового становища організації передбачає такі етапи

1. Попередній огляд економічного та фінансового стану суб'єкта господарювання.

1.1. Характеристика загальної спрямованості фінансово-господарську діяльність.

1.2. Оцінка надійності інформації статей звітності.

2. Оцінка та аналіз економічного потенціалу організації.

2.1. Оцінка майнового стану.

2.1.1. Побудова аналітичного балансу-нетто.

2.1.2. Вертикальний аналіз балансу.

2.1.3. Горизонтальний аналіз балансу.

2.1.4. Аналіз якісних змін у майновому становищі.

2.2. Оцінка фінансового стану.

2.2.1. Оцінка ліквідності.

2.2.2. Оцінка фінансової стійкості.

3. Оцінка та аналіз результативності фінансово-господарської діяльності підприємства.

3.1. Оцінка виробничої (основної) діяльності.

3.2. Аналіз рентабельності.

3.3. Оцінка становища над ринком цінних паперів.

..........................................

How Standard & Poor's studies the business potential and financial condition of an insurance company

Standard & Poor's studies the business potential of an insurance company to provide an objective assessment of its ability to establish profitable operations, as well as its strengths and weaknesses in terms of its competitiveness. Our experts consider not only the company's position in the present and the past, but also the possibilities of its development in the future, taking into account its individual characteristics, its strategic development plan and the state of competition.

In addition, if the insurer is part of a large group of companies, the Standard & Poor's agency examines the status of all other members of the group, both in the insurance business and in other industries, regardless of whether the task is to determine their own rating (see Review about Strategies for Grow Insurance Business).

This allows the agency "Standard & Poor's" to get a complete picture of intragroup dynamics and the place of the insurance company in the larger whole, to understand the nature of the activities of other members of the group that are not related to insurance, and to assess its impact on the state of the insurance company whose rating needs to be determined.

In the course of a critical analysis of the company's business potential, the Standard & Poor's agency considers the following key factors:

 • Strengths and weaknesses of the company's activity from the point of view of its competitiveness.
 • Legal and functional organization of the company (group of companies).
 • The degree of diversification of insurance activity according to the geographical or branch principle and according to the methods used by it for the sale of insurance goods and services.
 • Dynamics of growth of insurance premiums (total and broken down by industry) in net and gross calculation, as a rule, over the last five years.
 • The market share occupied by the company as a whole and broken down by main industries.
 • Quality and diversification of sales channels for goods and services.
 • Activities of other group members not related to insurance.

..........................

Financial status of the insurance company

can be stable, unstable and crisis. The company's ability to make timely payments and finance its activities on an extended basis indicates its good financial condition (see Global economic impact & evolution).

The financial condition of the enterprise (FSP) depends on the results of its production, commercial and financial activities. If production and financial plans are successfully implemented, this positively affects the financial position of the enterprise. Conversely, as a result of non-fulfillment of the plan for production and sale of products, there is an increase in its cost price, a decrease in revenue and the amount of profit, and as a result - a deterioration in the financial condition of the enterprise and its solvency.

A stable financial situation, in turn, has a positive effect on the implementation of production plans and the provision of production needs with the necessary resources. Therefore, financial activity as an integral part of economic activity is aimed at ensuring planned receipt and expenditure of monetary resources, implementation of calculation discipline, achievement of rational proportions of equity and loan capital and its most effective use.

The main purpose of the analysis is to timely identify and eliminate deficiencies in financial activity and find reserves for improving the financial condition of the enterprise and its solvency.