Страховой рейтинг Insurance TOP журнал. Рейтинг страховых компаний Украины. Страхование
Журнал Страховой рейтинг Insurance TOP. Рейтинг страховых компаний Украины

Журнал «Insurance TОР» — єдине відкрите джерело інформації на ринку страхування, яке базується на офіційній статистиці страхових компаній та щокварталу публікує рейтинги ризикових та лайфових страховиків України у розрізі регіонів та видів страхування.

Купити друкований номер журналу Insurance TOP з рейтингами:
e-mail: [email protected]
Моб/Viber: +38(096)326-73-63


Global Insurance & InsurTechs Rankings

Методологія AM Best для рейтингування страхових компаній


Методології AM Best для рейтингування страхових компаній і цінних паперів і структур, пов’язаних зі страхувим бізнесом, ґрунтуються на значному аналітичному досвіді, дослідженнях, даних і розумінні. Вони допомагають фінансовій індустрії та споживачам зрозуміти, як AM Best формує думку про фінансову стійкість, кредитоспроможність і здатність виконувати зобов’язання страхувальників або власників цінних паперів у всьому світі.

Методологія кредитного рейтингу компанії Best (BCRM) — це комплексний огляд процесу кредитного рейтингу, який складається з кількісних і якісних оцінок міцності балансу, операційної ефективності, профілю діяльності та управління ризиками підприємства.

Методологія Best's Insurance-Linked Securities & Structures Methodology (BILSM) описує процес рейтингування цінних паперів, пов’язаних із страхуванням, і структур, пов’язаних зі страхуванням (ILS), і пропонує розуміння інформаційних вимог, ключових міркувань щодо рейтингу, моделювання ризиків і заходів спостереження, які зазвичай застосовуються. автор А. М. Бест.

Методологія кредитного рейтингу Best's (BCRM)

Методологія кредитного рейтингу Best (BCRM) надає вичерпне пояснення процесу рейтингування AM Best. Кредитні рейтинги Best's (BCR) включають рейтинги фінансової стійкості Best (FSR), кредитні рейтинги емітента (ICR) і кредитні рейтинги випуску (IR).

Для розробки ICR використовується підхід «будівельного блоку». Цей підхід включає кількісні та якісні оцінки міцності балансу, операційної ефективності, профілю діяльності та управління ризиками підприємства. Застосовні процедури або моделі критеріїв BCRM розглядаються як частина аналізу.

I. Best's Credit Rating Methodology (BCRM) 13 листопада 2020 р

II. Процедури критеріїв страхування
A. Моделі капіталу та відповідні процедури критеріїв
Розуміння BCAR для американських страховиків майна/страхування від нещасних випадків 26 травня 2022 р.
Розуміння BCAR для канадських страховиків майна/страхування від нещасних випадків 4 серпня 2022 р.
Розуміння BCAR для страховиків життя та здоров’я США та Канади 26 травня 2022 р.
Розуміння глобального BCAR 30 червня 2022 р
Аналіз доступного капіталу та холдингової компанії 13 жовтня 2017 р
Аналіз катастрофи в AM Best Ratings 13 жовтня 2017 р
Оцінка надлишкових облігацій США 13 жовтня 2017 р
Трактування ризику тероризму в рейтинговій оцінці 26.05.2022
B. Процедури критеріїв спеціальності
Альтернативна передача ризиків (ART) 13 жовтня 2017 р
AM Кращі рейтинги за національною шкалою 13 жовт. 2017 р
Коефіцієнт стресової ліквідності AM Best для американських страховиків життя 26 травня 2022 р.
Аналіз безстрокових страховиків 13 жовтня 2017 р
Оцінка ризику країни 13 жовтня 2017 р
Оцінка іпотечного страхування 28 лютого 2018 р
Вимірювання трансфертного ризику та ризику конвертованості 13 жовтня 2017 р
Рейтинг програм фінансування, забезпечених цінними паперами , 13 жовтня 2017 р
Рейтинг Lloyd's Operations 13 жовтня 2017 р
Рейтинг фінансових гарантів Monoline у ​​секторі державних фінансів 05 серпня 2022 р.
Рейтинг нових компаній 13 жовтня 2017
Rating Reinsurance Pools 13 жовтня 2017 р
Рейтинг Run-Off Страховиків і спеціалістів 13 жовтня 2017 р
Рейтинг гарантійних компаній 07 квітня 2021 р
Рейтинг компаній Takaful (сумісних шаріату) 13 жовтня 2017 р.
Рейтинг Title Insurance Companies 16 вер. 2021 р
Підрахунок і оцінка інновацій 5 березня 2020 р

Методологія Best's Insurance-Linked Securities & Structures Methodology (BILSM)

BILSM містить короткий опис методології, яку AM Best використовує для оцінки цінних паперів, пов’язаних зі страхуванням, і структур, пов’язаних зі страхуванням (ILS). Ця методологія пропонує читачам уявлення про вимоги до інформації, ключові міркування щодо рейтингу, моделювання ризиків і заходи спостереження, які зазвичай застосовуються AM Best для оцінки транзакцій ILS. Ідеалізована матриця замовчування емітента Best та ідеалізована матриця замовчування емітента Best включені до BILSM.

У деяких випадках транзакції ILS оцінюються за допомогою технології структурованого фінансування, враховуючи кредитний профіль або характеристики ризику активів, зобов’язань, тригерів або юридичної структури, яка впливає на виплату відсотків та основної суми боргу інвесторам. Ці транзакції будуть оцінені за цією методологією разом із додатковими процедурами критеріїв транзакцій ILS, наведеними нижче.

В інших випадках транзакції ILS, які мають «вигляд і відчуття» страхової компанії, оцінюються на основі набору методів, які також можуть включати структуровану фінансову технологію, і хоча менша увага може приділятися певним факторам, таким як фінансова гнучкість та/ або бізнес-профіль, ці типи транзакцій будуть оцінюватися на основі методології кредитного рейтингу компанії Best (BCRM) і процедур додаткових критеріїв.

BILSM і процедури додаткових критеріїв доступні у форматі PDF нижче.

Методологія Best's Insurance-Linked Securities & Structures Methodology (BILSM)
Методологія Best's Insurance-Linked Securities & Structures Methodology 8 жовтня 2020 р.

Процедури відповідних критеріїв
Рейтинги страхових фондів 16 серпня 2016 р
Сек'юритизація ануїтетів 24 вересня 2021 р
Рейтинг надлишкових нот і страхових трастових CDO 16 серпня 2016 р.
Оцінка хвостового ризику бокових колясок 19 грудня 2017 р
Рейтинг облігацій стихійних лих 16 серпня 2016 р
Рейтинг Sidecars 16 серпня 2016 р
Rating Life-Related Premium Financing Loan Securitizations 16 серпня 2016 р.
Рейтинг монетизації закритого блоку 16 серпня 2016 р
Сек'юритизація Life Settlement 24 вересня 2021 р
Сек'юритизація структурованих розрахунків на певний термін і термін служби 24 вересня 2021 р.
Вимірювання базового ризику катастрофічних облігацій 19 грудня 2017 р
Оцінка перестрахування/страхування транспортних засобів-трансформерів 13 жовтня 2020 р.

..........................

Best's Credit Rating Methodology (BCRM)

Best's Credit Rating Methodology (BCRM) provides a comprehensive explanation of AM Best's rating process. Best's Credit Ratings (BCR) include Best's Financial Strength Ratings (FSR), Issuer Credit Ratings (ICR), and Issue Credit Ratings (IR).

A "building block" approach is used to develop an ICR. Included in this approach are quantitative and qualitative evaluations of balance sheet strength, operating performance, business profile and enterprise risk management. Applicable BCRM criteria procedures or models are considered as part of the analysis.

Best's Insurance-Linked Securities & Structures Methodology (BILSM)

The BILSM provides an outline and summarization of the methodology AM Best utilizes to rate insurance-linked securities and insurance-linked structures (ILS). This methodology offers readers insight into information requirements, key rating considerations, risk modeling and surveillance activities that are generally applied by AM Best to rate ILS transactions. Best's Idealized Issue Default Matrix and Best's Idealized Issuer Default Matrix are included within the BILSM.

In some cases, ILS transactions are rated using structured finance technology by considering the credit profile or risk characteristics of the assets, liabilities, triggers or legal structure that affects the payment of interest and principal to investors. These transactions would be evaluated using this methodology, along with the supplemental ILS Transaction criteria procedures listed below.

In other cases, ILS transactions that have the "look and feel" of an insurance company are rated based on a set of methods that may also include structured finance technology, and while less emphasis may be placed on certain factors such as financial flexibility and/or business profile, these types of transactions will be evaluated based on Best's Credit Rating Methodology (BCRM), and its supplemental criteria procedures.